BÜMED MEÇ Kariyer Formu Aydınlatma Metni

Kişisel Veri Nedir?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Veri Sorumlusu Kimdir?
KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla MERAK EDEN ÇOCUK EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve çerçevede işlenebilecektir. Konuya ilişkin detaylı bilgilere www.mecokullari.k12.tr adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları Nelerdir?
Açık rızanıza istinaden elde edilen kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim, referans kişi bilgisine ilişkin verileriniz KVKK’ya ve KVKK m.4’te öngörülen temel ilkelere, ilgili ikincil mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir;
Çalışan Adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi.

Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?
Elde edilen kişisel verileriniz, KVKK madde 8’de belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde KVKK m.4’te öngörülen temel ilkelere uygun olarak, işbu metnin 3. Numaralı başlığında sayılan veri işleme amaçları başta olmak üzere, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları doğrultusunda gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, hissedarlara, danışmanlara, hukuki ve mali danışmanlık aldığımız müşavirlere, bilgi teknolojisi altyapısı ve benzer hizmetler aldığımız uzmanlara/tedarikçilere, ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz işbu portal üzerinden elektronik yöntemlerle toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde yer alan veri sahibinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine istinaden işlenecek ve aktarılacak olup, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, yeni iş olanakları ve olası iş teklifleri amacıyla 1 yıl fiziki veya elektronik ortamda saklanacaktır.

KVKK m.11 Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.mecokullari.k12.tr adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.