Ön Kayıt Başvuru Formu Aydınlatma Metni

Merak Eden Çocuk Eğitim Kurumları A.Ş. (MEÇ Eğitim) olarak velisi, vasisi yahut yasal temsilcisi bulunduğunuz öğrencimizin (Öğrenci) kişisel verilerinin işlenmesi konusuna büyük hassasiyet göstermekteyiz. İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10 uyarınca, Öğrenci’nin ve size ait verilerin önkayıt sürecinde işlenmesi süreçlerine ilişkin hazırlanmıştır.

 1. Veri Sorumlusu Kimdir?

KVKK uyarınca, velisi, vasisi yahut yasal temsilcisi bulunduğunuz öğrencimize ait kişisel veriler; veri sorumlusu sıfatıyla MEÇ Eğitim tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve çerçevede işlenebilecektir. Konuya ilişkin detaylı bilgilere web sitemizden ulaşabilirsiniz.

 1. Kişisel Veri Nedir?

KVKK uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Bu kapsamda öğrencilerimizin ve sizin; kimlik verisi, iletişim verisi, aile bireyleri ve yakın bilgisi, hukuki işlem bilgisi, eğitim bilgisi, mesleki deneyim bilgisi, MEÇ Eğitim’i tercih sebebi bilgisi, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda KVKK m.5’e uygun olarak işlenecektir.

 1. Öğrencilerimizin Kişisel Verilerinin İşlenme Amaçları Nelerdir?

3.1. MEÇ Eğitim tarafından elektronik ortamda toplanan size ve öğrenciye ait kişisel veriler;

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Önkayıt sürecinin tamamlanması,
 • Kayıtlar kapsamında tarafınıza bilgilendirme yapılabilmesi,
 • Reklam, kampanya, etkinlik ve sair süreçler ile ilgili bilgilendirme yapılabilmesi,
 • Herhangi bir uyuşmazlık, bilgi teyidi durumunda doğrulama yapılabilmesi,
 • Kayıt avantajları konusunda değerlendirme yapılabilmesi,

amaçları doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Öğrencilere ve size  ait kişisel veriler, doldurulan ön kayıt formu aracılığıyla toplanmaktaadır. Toplanan kişisel verileriniz açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanılarak toplanmaktadır.

 1. Kişisel Veriler Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Size ve öğrenciye ilişkin kişisel veriler gerektiğinde yetkili, kişi kurum ve kuruluşlar, bilgi teknolojisi hizmeti aldığımız firmalar, avukatlarımız, mali müşavirlerimiz ile ilgili protokollerin tanzimi sonrasında paylaşılacaktır. Yine barındırma hizmeti yurtdışında olan sunuculara sahip hizmet veren firmalar dolayısıyla veriler yurtdışında da paylaşılabilecektir.

 1. KVKK m.11 Kapsamındaki Haklar Nelerdir?
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmeyi isteme,
 • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza yönelik başvurular web sitemizde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu doldurularak tarafımıza iletilebilir.

İlgili talep mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Talebe konu işlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilecektir.